Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры
Тәжірибе
Кәсіптік тәжірибе жоғары білім беру оқу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.
Студенттерді кәсіптік тәжірибеге бағытталған оқыту оқу процесінің міндетті бөлігі болып табылады және студенттерді өндірістік қызметке дайындауға бағытталған.
Кәсіптік тәжірибе білім алушылардың оқу процесінде алған теориялық білімдерін бекітуге, тәжірибелік дағдылар мен құзыреттерді алуға, сондай-ақ озық тәжірибені игеруге бағытталған.
ХБК-да білім беру процесі барысында білім алушы бәсекеге қабілетті маман құзыреттілігіне ие болады.
Оқу (танысу) тәжірибесі
Оқу (танысу) тәжірибесі барлық мамандықтар бойынша бакалавриаттың 1 курс білім алушылары үшін жүргізіледі.

Мақсаты - оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын қалыптастыруды, оқыту мамандығына сәйкес тәжірибелік дағдылар мен жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттерді игеру.
Өндірістік тәжірибе
Өндірістік тәжірибе бакалавриаттың барлық мамандықтарының білім алушылары үшін өткізіледі және 2 курстан бастап ұйымдастырылады.

Мақсаты - кәсіби құзыреттілікті бекіту, тәжірибелік дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу.
Дипломалды тәжірибе
Дипломалды тәжірибе дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және жазу үшін көзделген, оның мазмұны бітіру біліктілік жұмысының (жобасының) тақырыбымен айқындалады.

Мақсаты - дипломдық жұмысты (жобаны) жазуды аяқтау.
Педагогикалық тәжірибе
Педагогикалық тәжірибе (бакалавриат, ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура, PhD докторантура) арнайы пәндер циклін немесе жалпы теориялық оқыту курсын зерделегеннен кейін ұйымдастырылады.

Мақсаты - жалпы ғылыми, мәдени, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімді бекіту және тереңдету, сондай-ақ теориялық білім негізінде педагогикалық іскерлікті, дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру.
Зерттеу тәжірибесі
Магистранттар мен докторанттарға отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен, эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен, диссертациялық зерттеудегі эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен танысу мақсатында қарастырылған.