Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры

Миссия

Ғылымды, білімді және өндірісті интеграциялау негізінде ұлттық білім беру жүйесіне әлемдік үздік білім беру стандарттарын, технологиялар мен инновациялық бәсекеге қабілетті білім беру бағдарламаларын жасау және енгізу. Көшбасшылыққа бағдарланған және Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуына бағытталған кәсіпқойларды озыңқы даярлау.
ХБК Кредиттік оқыту технологиясы бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары (бакалавриат, магистратура, докторантура) бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады. Білім алушылардың оқу пәндері мен білім беру траекторияларын еркін таңдау арқылы өз ойын білдіру және өз бетінше білім алу қабілеттерін дамытуға негізделген оқудағы студентке бағдарланған тәсілге көп көңіл бөлінеді, бұл ретте оқу процесін ұйымдастыру жүйесі, алынған білімнің көлемі мен сапасы ескеріледі.

ХБК академиялық саясаты Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға бағытталған білім беру қызметін жоспарлау мен басқару және оқу процесін тиімді ұйымдастыру жөніндегі шаралар, қағидалар мен рәсімдер жүйесін айқындайды.

Академиялық саясат білім алушының жеке басын құрметтеу, оқытушы мәртебесі, академиялық еркіндік, толеранттылық, өзара сыйластық, оқу процесі жүйесінің ашықтығы қағидаттары негізінде жасалған.

Академиялық саясатта Академиялық адалдық қағидаттары ескеріледі және насихатталады, саясат ЖОО-ның және барлық стейкхолдерлердің жоғары оқу орнының оқу, ғылыми, әдістемелік, практикалық қызметіндегі Академиялық адалдық қағидаттарына бейімділігін регламенттейді.

ХБК АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Академиялық саясат

Жалпы ережелер
1. ХбК Кредиттік оқыту технологиясы бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары (бакалавриат, магистратура, докторантура) бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады. Білім алушылардың оқу пәндері мен білім беру траекторияларын еркін таңдау арқылы өз ойын білдіру және өз бетінше білім алу қабілеттерін дамытуға негізделген оқудағы студентке бағдарланған тәсілге көп көңіл бөлінеді, бұл ретте оқу процесін ұйымдастыру жүйесі, алынған білімнің көлемі мен сапасы ескеріледі.
ХбК академиялық саясаты Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға бағытталған білім беру қызметін жоспарлау мен басқару және оқу процесін тиімді ұйымдастыру жөніндегі шаралар, қағидалар мен рәсімдер жүйесін айқындайды.
Академиялық саясат білім алушының жеке басын құрметтеу, оқытушы мәртебесі, академиялық еркіндік, толеранттылық, өзара сыйластық, оқу процесі жүйесінің ашықтығы қағидаттары негізінде жасалған. Академиялық саясатта Академиялық адалдық қағидаттары ескеріледі және насихатталады, саясат ЖОО-ның және барлық стейкхолдерлердің жоғары оқу орнының оқу, ғылыми, әдістемелік, практикалық қызметіндегі Академиялық адалдық қағидаттарына бейімділігін регламенттейді.
Академиялық саясат Мемлекеттік, Халықаралық академиялық және стратегиялық құжаттарды ескере отырып және олардың негізінде жасалды.


2. Академиялық саясат ЖОО миссиясымен анықталады:
- білім беруді, ғылымды және өндірісті интеграциялау негізінде ұлттық білім беру жүйесіне әлемдік үздік білім беру стандарттары мен технологияларын генерациялау және енгізу;
- көшбасшылыққа бағдарланған және Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуына бағытталған кәсіпқойларды озыңқы даярлау. Сондай-ақ өнер, сәулет, дизайн, құрылыс саласындағы білім мен ғылымның Еуразиялық орталығы, сондай-ақ қоғамның тыныс-тіршілігінің оңтайлы ортасын құру саласындағы инновациялық және шығармашылық жоғары оқу орны ретінде оның ПАЙЫМЫ.
Академиялық саясат ХОК құндылықтарына негізделген:
1. Дәстүр мен жаңашылдықтың, өнер мен ғылымның бірлігі принциптері.
2. Корпоративтік рух, ұйымшылдық, сенім, ашықтық, коммуникабельділік, имидж және бедел үшін күрес.
3. Ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтардың басымдықтары.
4. Қазақстанның адами капиталын, сәулет және құрылыс саласындағы шығармашылық тұлғаны қалыптастыру.

Академиялық саясат ХБК стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған:
1. Әлемдік еңбек нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
2. Оқу процесі мен өндіріске ғылымның барлық заманауи жетістіктерін белсенді енгізе отырып, университеттің ғылыми-зерттеу қызметін дамыту.
3. Адами ресурстарды басқару және кадр саясаты.
4. Білім берудің жаһандануы аясында жоғары білікті тілдік даярлықты қамтамасыз ету.
Академиялық саясаттың негізгі міндеті білім алушыларға таңдаған мамандығы бойынша сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, бұл ретте барлық процестерді ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағыттау болып табылады.


3. Академиялық саясат келесі негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес әзірленген:
1) "Білім туралы"Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III Заңы;;
2) "білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысы;;
3) ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 Бұйрығы "жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары";
4) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы "жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы";
5) "жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 Бұйрығы;
6) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 "оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары"бұйрығы;
7) "Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығы;
8) "шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы №613 Бұйрығы;
9) "білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы;
10) "оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 бұйрығы;
11) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м. а. 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 Бұйрығы "әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметінің үлгілік қағидаларын және оны сайлау тәртібін бекіту туралы";
12) "жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 16 маусымдағы № 353 Бұйрығы;
13) "Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы";
14) "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 827;
15) "пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 14 наурыздағы №108 Бұйрығы.
ХБК құрылу тарихы
Жоғары оқу орны өзінің тарихын 1957 жылдан бастап, Қазақ политехникалық институтына "Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс"мамандығы бойынша студенттердің бірінші тобы қабылданған кезден бастайды. 1961 жылы "Сәулет" мамандығына қабылданып, тиісті факультеттер құрылды: құрылыс, сәулет және санитарлық-техникалық. 1980 жылы осы факультеттер мен Бүкілодақтық сырттай инженерлік-құрылыс институтының Алматы филиалының негізінде Алматы сәулет-құрылыс институты (ААШИ) ашылды.
Ааши-дің алғашқы ректоры болып тәжірибелі ұйымдастырушы, ірі өндіріс шебері, құрылысшы, техника ғылымдарының докторы Серікпек Мұқашұлы Байболов тағайындалды.
1987 жылы Павел Александрович Атрушкевич ААШИ ректоры болды. Оның басшылығымен институт 1991 жылы Қазақстанның жоғары оқу орындары арасында бірінші болып аттестатталды және аккредиттелді. 1992 жылы ААШИ Қазақ мемлекеттік сәулет-құрылыс академиясы (ҚазБСҚА) болып өзгертілді.
2000 жылы ректор болып техника ғылымдарының докторы, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының құрметті мүшесі, америкалық инженерлер мен құрылысшылар қоғамының және топырақтар, негіздер және іргетас механикасы жөніндегі халықаралық қауымдастықтың толық мүшесі, ҚР Жоғары Мектеп Ғылым Академиясының академигі, Халықаралық Инженерлік академияның академигі, Ресей сәулет және құрылыс ғылымдары академиясының (РААСН) шетелдік академигі – ғалым, педагог, жаңашыл болып тағайындалды. 2001 жылы Қазақ мемлекеттік сәулет-құрылыс академиясы Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы (ҚазБСҚА) болып өзгертілді.
ҚазБСҚА-Қазақстанның жетекші жоғары оқу орны, Орталық Азия өңіріндегі танымал ғылыми және білім беру орталығы, Кредиттік оқыту жүйесін енгізудің барлық кезеңдерінен алғашқылардың бірі болып өткен. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының арасында алғаш рет: Қамқоршылар Кеңесі, тапсырыс берушілер Кеңесі және мамандықтар бойынша сараптамалық комиссиялар, эдукология зертханасы, сәулет-құрылыс мамандықтары түлектерінің қауымдастығы (сжаққ) және т. б. құрылды.
ААСИ-ҚазБСҚА-Қазақстан Республикасындағы алғашқы сәулет және құрылыс саласындағы мамандандырылған жоғары оқу орны және осы уақытқа дейін базалық әдістемелік орталық ретінде Қазақстанда білім беру бағдарламаларының дамуына үлкен ықпал етуде.
2007 жылы ЮНЕСКО-МСА-да "Сәулет" мамандығы бойынша халықаралық аккредиттеуден өтті (2011 жылы растау). 2009 жылдан бастап ҚазБСҚА төрағалығымен Еуразияның сәулет-құрылыс мектептерінің халықаралық фестивальдері тұрақты түрде өткізіліп келеді.
Қазақ-Америка университеті (ҚАУ) бакалавриатта ағылшын тілінде оқыту мақсатында артикуляция шарттары бойынша Американдық және қазақстандық жоғары оқу орындарының бағдарламаларын синтездеу негізінде құрылды. Идея ЖОО-ның негізін қалаушы-Әмірлан Айдарбекұлы Құсайыновқа тиесілі болды. 1997 жылдың 12 қыркүйегі – университеттің құрылған күні.
ҚАУ кеңестік және американдық білім беру жүйелерінің үздік дәстүрлерін синтездейтін бірегей мекеме болды. ҚАУ құрылғаннан бері оқу үрдісінде несие жүйесінің элементтері болды. Қазақ-Америка Университетінің тәжірибесі 2005 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту жүйесінің ережелерін жасау кезінде ескерілді. ҚАУ – "comments" деп аталатын алғашқы университет-оқытушылардың оқушының ата-анасының алдындағы үлгерімі мен мінез-құлқы туралы ай сайынғы есептері. Содан кейін олар әр мұғалімнің сабақтарының сапасы туралы студенттерге Feedback – сауалнама жүргізе бастады. ҚАУ жаңа жүйелік, технологиялық, басқару және әлеуметтік бағдарламаларды белсенді енгізді. 1997 жылдан бастап университет ҚР жоғары оқу орындарының арасында алғашқылардың бірі болып студенттерді оқыту мен олардың білімін бақылауды (бағалауды) бөлу процесін; дайындық деңгейінің көпбаллдық әріптік жүйесін; еңбекке ақы төлеудің инновациялық жүйесін; Hand-outs (белсенді үлестірме материал); оқытудағы үштілділік тұжырымдамасын; тілдерді білуді кешенді бағалаудың әмбебап критерийлерін; үштілді глоссарийді енгізді; дипломдық жобаларды (жұмыстарды) ағылшын тілінде қорғау.
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы (ҚазБСҚА, Құрылған жылы – 1980 ж.) және Қазақ-Америка университеті (қау, құрылған жылы – 1997 ж.) 2007 жылы заңды тұлға мәртебесі бар оқу, ғылыми, өндірістік және басқа да бөлімшелерді біріктіретін бірыңғай оқу-ғылыми-өндірістік кешен ретінде университет нысанындағы халықаралық білім беру корпорациясын құрды (Жарғы ХОК құрылтайшыларының жалпы жиналысының 07.12.2006 жылғы № 1 хаттамасымен бекітілген).
2009 жылғы шілдеде қайта ұйымдастыру процесінде ХОК Алматы қаласының Әділет департаментінде акционерлік қоғам ретінде тіркеуден өтті (2009 жылғы 02 шілдедегі 98672-1910-ақ мемлекеттік тіркеу туралы куәлік). 2014 жылы ХОК жоғары білім берудің 16 мамандығы (бакалавриат), магистратураның 9 мамандығы, докторантураның 5 мамандығы бойынша 5 жыл мерзімге білім беру қызметін жүргізу құқығына мемлекеттік аттестаттаудан сәтті өтті (ҚР БҒМ 19.12.2014 ж. №1894 бұйрығы). 2015 жылы білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз Қазақстандық агенттікте (БСҚТҚА) институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу жүргізілді.
2017 жылы ҚАУ-нің 20 жылдық мерейтойы және дизайн факультетінің 25 жылдығы атап өтілді. 2018 жылы ХОК базасында КСРО-да 30 жыл және Қазақстан Республикасында 25 жыл сәулет-құрылыс және дизайнерлік мамандықтар бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігінің Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің (ҚР БҒМ РОӘК ОӘБ) оқу – әдістемелік бірлестігінің мерейтойлық отырысы өтті. 2019 жылы "Атамекен" ҚР ҰКП жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары рейтингісінің қорытындысы бойынша ХОК 8 білім беру бағдарламасы бойынша көшбасшы орынға ие болды.
Бүгін ХБК:
-бакалавриатты даярлаудың 10 бағыты (32 білім беру бағдарламасы), магистратураны даярлаудың 4 бағыты (9 білім беру бағдарламасы) және докторантураны даярлаудың 3 бағыты (6 білім беру бағдарламасы)бойынша кадрлар даярлауды іске асыратын көп бейінді ЖОО;
- өзінің базасында ОӘБ басқаратын және Қазақстанның 41 жоғары оқу орнында факультеттер мен кафедралардың жұмысын үйлестіретін Қазақстандағы ірі мамандандырылған жоғары оқу орны; - ЮНЕСКОМС комиссиясында аккредиттеуден өткен әлемдегі алғашқы жоғары оқу орны; - Кредиттік оқыту жүйесін енгізген Қазақстандағы алғашқы жоғары оқу орны;
- жоғары білікті оқытушылар құрамы бар, олардың көпшілігі профессорлар, танымал зерттеушілер мен мамандар, зерттеу мектептерінің негізін қалаушылар және көптеген жарияланымдар мен монографиялардың авторлары;
- PhD диссертация қорғау бойынша диссертациялық кеңесі бар. 2020 жылы ААШИ-ҚазБСҚА ашылғанына 40 жыл толады.
Университет құрамына 8 факультет кіреді, оларда ғылым докторы, ғылым кандидаттары, PhD докторлары ғылыми дәрежелері бар және біліктілік талаптарына сәйкес келетін оқытушылар жұмыс істейді. Үміткерлерге жоғары талаптары бар бос лауазымдарға орналасуға резервтер жүйесі бар.
Ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі бағыты іргелі ғылымның негізгі проблемаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық саясатының басым бағыттарын шешуге қатысу болып табылады. Зерттеулер ҚР БҒМ ұсынымдарына сәйкес келеді және әлеуетті бәсекеге қабілетті, оның ішінде шикізаттық емес бағыттағы экономика салаларында жұмыс істейтін экспортқа бағдарланған 9 өндірісті дамытуға және құруға бағдарланған.
Университетте халықаралық байланыстарды кеңейту бойынша үздіксіз жұмыс жүргізіледі, Италия, Ұлыбритания, Германия, Бельгия, Израиль, Жапония, АҚШ, Нидерланды Корольдігі, БАӘ, Оңтүстік Корея, Қытай, Венгрия, Чехия, Румыния, Польша, Болгария, Түркия және ТМД елдерінің шетелдік жоғары оқу орындарымен білім және ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы шарттар жасалды. ХБК 100 жетекші шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы келісімге ие.
ХБК студент жастардың көшбасшылары – студент жастар комитеті мен студенттерді бейімдеу қызметінің қызметкерлері үшін штаттық бірліктерді енгізді. Жыл сайын өз қаражаты есебінен конкурстық негізде аз қамтылған отбасылардан шыққан дарынды студенттерге арналған "Scholarships" ішкі стипендиялары беріледі. Эдвайзерлер институты жұмыс істейді. Студенттер үйінде тұру тегін. Қызығушылық клубтары мен спорт секциялары жұмыс істейді.
Университеттің Санитариялық нормалар талаптарына және іске асырылатын мамандықтардың мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келетін заманауи материалдық-техникалық базасы бар, ол мыналарды қамтиды: бас оқу корпусы (Мук); Әкімшілік-оқу корпусы (АУК), бас әкімшілік корпус (мак); жалпы алаңы 2 спорт залы; көпфункционалды спорт алаңы, жалпы алаңы теннис корты; жатақхана – студенттер үйі (ДС).
ХБК-ның сыртқы және ішкі бәсекелестік ортадағы позициясы
Академиялық саясатты әзірлеу үшін сыртқы және ішкі бәсекелестік ортадағы позицияларды анықтау маңызды орын алады.

1. ХБК әлемдік білім беру кеңістігіне ену үшін жақсы алғышарттарға ие. Оқытушылар мен білім алушылардың оқу қызметін, ғылыми және шығармашылық жұмыстарын Германия, Жапония, Оңтүстік Корея, Ресей, Болгария, Польша, Италия, Испания, Чехия, Түркия, Литва, Қытай және басқа да елдердің университеттері жоғары бағалайды.
Университеттің оқытушылары, қызметкерлері мен білім алушылары халықаралық ғылыми-зерттеу және білім беру бағдарламаларына, шығармашылық көрмелер мен конкурстарға, халықаралық ұйымдар мен орталықтардың қызметіне белсенді қатысады.
Эрфурт қолданбалы зерттеулер университетімен (Германия), EBZ Business School GmbH (Германия), қазіргі заманғы білім беру және зерттеу институтымен (Бельгия), "La Sapienza" университетімен (Италия), Бари политехникалық университетімен (Италия), Флоренция университетімен (Италия), Валенсия Политехникалық Университетімен (Испания), Барселонадағы Каталония халықаралық университетімен (Испания), Будапешт технологиялар және экономика университетімен (Венгрия), Батыс Венгрия университетімен, Будапешт астаналық университетімен (Венгрия)ынтымақтастық туралы, Университеті (Польша), Белосток технологиялық университеті (Польша), Ченстохов политехникалық университеті (Польша), Краков технологиялық университеті (Польша), София сәулет, құрылыс және геодезия университеті (Болгария), Варна Еркін Университеті "Chernorizets Hrabar" (Болгария), Каунас технологиялар колледжі (Литва), Вильнюс технологиялар және дизайн колледжі (Литва), Рига техникалық университеті (Латвия), Эстон Көркемсурет академиясы, Қазақстан ческебудеевице (Прага, Университеті (Румыния), Ариель университеті (Израиль), Йылдыз техникалық университеті (Түркия), Alanya Alaaddin Keykubat университеті (Түркия), Akdeniz университеті (Түркия), Sakarya университеті (Түркия), Kastamonu университеті(Түркия), Сеул университеті (Оңтүстік Корея), Dong-А университетінің инжиниринг колледжі (Оңтүстік Корея), Корей ұлттық көлік университеті (Оңтүстік Корея), Сага университеті (Жапония), технологиялық институты (Ресей), Сага университеті (Жапония), хачинохе (Жапония), Чанган университеті (ҚХР) және ТМД елдерінің басқа да жетекші жоғары оқу орындары.
ХОК жетекші халықаралық сәулет-көркемдік қауымдастықтар мен қорлардың қатарына кіреді, олардың ішінде ТМД Құрылыс жоғары оқу орындарының қауымдастығы (АСВ, Мәскеу қ.), сәулет біліміне жәрдемдесетін ұйымдардың халықаралық бірлестігі (МООСАО, Мәскеу қ.), Ромуалдо дель Бианко қоры (Италия, Флоренция қ.), Түркі әлемінің сәулетшілер мен Инженерлер Одағы (Түркия), американдық колледждер мен университеттер қауымдастығы (АҚШ) және т. б. 2010 жылғы қыркүйекте ХБК Университеттердің Ұлы Хартиясына (Magna Charta Universitatum) қол қойды.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рейтингі бойынша ол сәулет, дизайн және құрылыс бейіндері мамандықтарының тобында жетекші орын алады. ҰОКА-ның бағалауы бойынша ХБК Қазақстанның ең беделді көп бейінді жоғары оқу орындарының 9-тобына жатады.
ХБК-ның рейтингтердегі жоғары орны бірқатар жағдайларға байланысты. Университет – шығармашылық саласындағы кәсіпқойларды-сәулетшілер мен дизайнерлерді даярлаудың аймақтық көп деңгейлі жүйесін іске асыру бойынша елде көшбасшы. Тиісті оқу - әдістемелік бірлестіктердегі қызмет, жаңа мемлекеттік білім беру стандарттарын әзірлеу арқылы Қазақстандағы сәулет-көркемдік білім мазмұнына белсенді әсер етеді. Елімізде алғаш рет сәулет және экономика, сәулет және информатика салаларының түйіскен жерінде инновациялық бағдарламалар бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады. Техникалық ЖОО арасында бірінші болып студенттердің білім сапасын рейтингтік бағалау жүйесі енгізілді.
ХБК-Қазақстанның сәулет-көркем білім, ғылым және өнер орталығы. Тиімді геосаяси жағдайы бар: Еуропа мен Азия шекарасында, Алматыда Шығыс пен Батыстың экономикалық, мәдени және өзге де байланыстарының назарында орналасқан.
Университеттің сыртқы ортада орналасуының бәсекелестік артықшылықтарымен қатар бірқатар қауіптер бар, оларды ескеру қажет:
1) университеттің өзінің талантты түлектері құрған компаниялардың ЖОО-ны кәсіптік білім беру, жобалау-Шығармашылық қызметтер нарығынан ығыстыруы;
2) дамудағы басымдықтарды өзгерту қажеттігін туғызатын экономикадағы дағдарыс және тұрақсыздық;
3) білім берудің жаһандануы және жоғары оқу орындарының, оның ішінде халықаралық деңгейдегі бәсекелестіктің күшеюі;
4) еңбек нарығындағы өзгерістерге байланысты жұмыс берушілердің мүдделілігінің әлсіреуі.

2. ХБК ішкі ортасы белгілі бір бәсекелестік артықшылықтар мен мүмкіндіктермен, корпоративтік құндылықтармен, басқару мен экономикалық қатынастарды ұйымдастырудың ерекшеліктерімен сипатталады.
Университеттің ішкі ортасы келесі негізгі бәсекелестік артықшылықтары мен мүмкіндіктеріне ие:
-сәулетшілер, дизайнерлер, құрылысшылар, технологтар, экономист-менеджерлер, геодезистер, журналистер, халықаралық қатынастар мамандары, тіл мамандары, заңгерлер және т. б. даярлаудың негізгі және қосымша бағдарламаларының кең спектрін іске асыру.;
- бакалаврлар, магистрлер мен докторларды, шығармашылық тұрғыдан белсенді тұлғаларды даярлаудың жоғары деңгейі; - жоғары білікті кадрлар құрамы: оқытушылардың 60% - дан астамының ғылыми дәрежелері мен атақтары бар, шығармашылық одақтардың мүшелері, жұмыс өтілі көп өндірісшілер болып табылады;
- нақты жобалау мен құрылысты жүзеге асыратын оқытушылардың жоғары шығармашылық әлеуеті; - жаңа технологияларды, оның ішінде сәулет және қала құрылысындағы Стратегиялық жоспарлау технологиясын қарқынды игеру және дамыту;
- шығармашылық клубтар мен студиялар, құрылыс отрядтары, спорт секциялары желісі табысты дамып келе жатқан кәсіби білім мен тәрбие бірлігінің тұжырымдамасын іске асыру.
ХБК басқару жүйесі әкімшілік басқару мен өзін-өзі басқару бірлігінде құрылған (факультеттер, кеңестер, конференциялар мен семинарлар ұжымдарының шешімдері). Ұжымдық шешімдер қабылдау олардың орындалу тиімділігін күшейтеді.
ХБК стратегиялық жоспары оқытушылар, қызметкерлер және білім алушылар ұжымымен жүзеге асыру негізінде университетті басқару жүйесін жетілдіруді көздейді.

Экономикалық қатынастардың жеті негізгі ерекшелігі бар:
1) ақылы қызметтер мен қосымша табыс табу мүмкіндіктері белсенді дамуда;
2) қаражаттың едәуір көлемі докторанттардың жалақысына дотацияларға, стипендияларына үстемеақыларға және білім алушыларды әлеуметтік қорғауға бағытталады;
3) білім алушылар мен оқытушылардың түрлі конкурстар мен көрмелерге, сондай-ақ басқа да іс-шараларға қатысуына байланысты шығындары едәуір көлемде өтеледі;
4) студенттік өзін-өзі басқару органдарының қызметіне және аудиториядан тыс жұмысқа қаржылық қолдау көрсетіледі; ;
5) ғимараттар мен оқу-зертханалық кешендерді жөндеуге және жабдықтауға қаражат едәуір көлемде жіберіледі;
7) факультеттер мен бөлімшелердің оқу-әдістемелік жұмысын ынталандыру қоры құрылды;
8) студенттер мен түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша ауқымды іс-шаралар кешені іске асырылуда.

Сонымен бірге ішкі орта келесі қауіптермен сипатталады:
1) ЖОО педагогикалық құрамының "қартаюы" ;
2) білім алушылар мен қызметкерлерді әлеуметтік қорғауға едәуір бөлігін бөлуге байланысты инфрақұрылымды және материалдық-техникалық базаны дамытуға арналған ақша қаражатын азайту болып табылады

Бакалавриат / магистратура білім алушылары үшін:
 • Оқу ақысын төлеу мерзіміне дейін алдын ала жылдық төлеу кезінде (15 шілде) - бір оқу жылына 5% ;
 • Бір отбасынан шыққан 2 және одан да көп балаға оқу ақысын төлеген кезде-барлық оқу кезеңіне әрбір бала үшін 5% ;
 • ХБК үлестес білім беру мекемелерінің түлектеріне үздіксіз білім беруді ескере отырып-барлық оқу кезеңіне 10% ;
 • Қызметкерлердің балаларына, ата-аналардың жұмыс өтілі 1 жылдан артық болуы тиіс-барлық оқу кезеңіне 7% ;
 • Оқу ақысын төлей алмайтын ерекше дарынды студенттер "Scholarships" корпорациясының гранттарына үміткер бола алады – бір семестрге 50% - дан 100% - ға дейін;
 • ХБК қабылдау комиссиясына белсенді қатысқан студенттерге-бір оқу жылына 50%.
Бакалавриатқа түсетін талапкерлер үшін:
 • "DA VINCI CODE" және "AMERICAN EDUCATION CHALLENGE" олимпиадаларының жеңімпаздары үшін-оқудың барлық кезеңіне 100% жеңілдік;
 • "DA VINCI CODE" және "AMERICAN EDUCATION CHALLENGE" Олимпиадаларының жүлдегерлері үшін-1,2 жыл оқуға 100% жеңілдік;
 • AMERICAN EDUCATION CHALLENGE " олимпиадасының қатысушыларына-бірінші оқу жылына 10% ;
 • ХБК дайындық курстарына 3 айдан кем емес қатысқан талапкерлерге-оқудың бірінші жылына 5% жеңілдік;
 • Жоғары білім базасында қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, күндізгі қысқартылған оқу нысанына (ҚазБСҚА) түсушілер үшін-бір оқу жылына 250 000 теңге;
 • Жоғары білім базасында қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, күндізгі қысқартылған оқу нысанына түсушілер үшін-бір оқу жылына 290 000 теңге;
 • ҰБТ балдары бойынша жеңілдіктер - бірінші оқу жылына 15% - дан 100% - ға дейін.
Магистратура білім алушылары үшін:
 • Барлық оқу кезеңінде 10% үздік дипломы бар басқа ЖОО түлектеріне;
 • ХБК білім беру мекемелерінде кемінде 2 жыл жұмыс өтілі бар штаттық қызметкерлерге-барлық оқу кезеңіне 25%.
Сапа саласындағы академиялық саясаттың негізгі ережелері және стратегиялық басымдықтар
1. Тұтынушылар мен тапсырыс берушілердің талаптары мен үміттерін міндетті түрде есепке алу, талапкерлердің, білім алушылар мен олардың ата-аналарының, мемлекеттік органдардың және басқа да стейкхолдерлердің сенімін арттыру.
2. Барлық білім алушыларға сапалы және қолжетімді білім алу үшін тең мүмкіндіктер беріледі, білім алушыларға қатысты кемсітушіліктің кез келген түріне жол берілмейді.
3. Жеке оқу траекториясын таңдау және элективті пәндерді таңдау арқылы қажетті дағдыларды дамыту және жеке кабинет арқылы өз прогресін бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету кезінде білім алушыларға академиялық еркіндік беріледі.
4. Университет білім алушылары мен қызметкерлері үшін әлеуметтік пакет қамтамасыз етіледі (жеңілдіктер, Стипендиялар, түрлі қызмет түрлері бойынша көтермелеулер және т.б.).
5. Академиялық адалдық және сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік.
6. Мамандарды даярлау сапасының кепілді деңгейін қамтамасыз етуге мынадай іс-шаралар арқылы қол жеткізіледі:
- білім беру сапасын қамтамасыз етудің ішкі жүйесін құру;
- жұмыс берушілердің, білім алушылардың пікірлері мен сұраныстарын және әлемдік тәжірибені зерделеу негізінде барлық білім беру бағдарламалары бойынша білім беру мазмұнын жетілдіру;
- білім берудің барлық деңгейлерінде оқуда студентке орталықтандыру;
- жұмыс берушілермен тиімді өзара әрекеттесу; - білім беру бағдарламаларының тәуелсіз сыртқы бағасын алу;
- электронды білім беру және ғылыми ресурстарға негізделген ақпараттық ортада жұмыс істеу, тиісті ақпараттық жүйелерді пайдалану үшін оқытушылар мен қызметкерлердің біліктілігін, оның ішінде АКТ құзыреттілігін арттыруды қамтамасыз ету;
- жас оқытушылар мен ғалымдарды ЖОО-да бекіту және олардың шығармашылық өсуі мақсатында әлеуметтік қолдау;
- дайындық бейіндері бойынша заманауи оқу әдебиеттері мен монографиялар басып шығару;
-оқу үрдісіне оқытушылардың ғылыми - әдістемелік зерттеулерінің нәтижелерін енгізу; - үштілді білім беруді енгізу;
- білім беру технологияларын және білім алушылардың білім сапасын бағалау әдістемесін енгізу;
- білім алушылар мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту;
- шетелдік жоғары оқу орындарында оқу және тағылымдамадан өту мүмкіндігін беру;
- қосдипломды білім беру бағдарламаларын енгізу;
- Тәлімгерлік институтының Тиімді қызметі және жас оқытушыларға тәжірибе беру;
-оқытушылар мен қызметкерлер үшін оқу процесінің және ғылыми зерттеулердің сапасын жетілдіру, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұйымдастыру, жүргізу, енгізу және коммерцияландыру (көтермелеу, қолдау және т. б.) үшін жағдайлар жасау;
- білім алушылардың шығармашылық, ғылыми, Кәсіпкерлік және жеке дамуына жағдай жасау;
- оқыту нысаны мен тілін таңдауға дербес құқықты сақтау, оқыту үшін қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану;
- жазғы семестрді ұйымдастыру;-білім алушылар мен оқытушыларды өмір бойы үздіксіз оқыту жүйесімен қамтамасыз ету (life-long learning);
- студенттік өзін-өзі басқаруды және ЖОО-дағы студенттік өмірдің барлық түрлерін дамыту;
- жоғары оқу орнының халықтың әлеуметтік осал топтарынан, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдардан білім алушыларды қолдаудың әртүрлі нысандары түріндегі әлеуметтік жауапкершілігі;
- апелляция құқығын қамтамасыз ету, ЖОО басшысының жеке қабылдауы;
- тегін медициналық қызмет; - түлектерді жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру;
- қазіргі заманғы стандарттар талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін жүргізу;
- университет қызметінің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету бойынша алдын алу рәсімдерін жүргізу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды сақтау, Оқу жетістіктерін тұрақты мониторингтеу, білім алушыларды ағымдағы және қорытынды аттестаттауды, сондай-ақ оқытушылардың ғылыми және әдістемелік өнімдерін плагиат тұрғысынан тексеру арқылы академиялық адалдықты сақтау;
- университетте академиялық үдерісті ұйымдастыру және туындаған мәселелерді шешу және кемшіліктерді жою бойынша жүйелі талдау;
- білім беру процесін ұйымдастыруды реттейтін және бақылайтын жүйелерді автоматтандыру;
- білім алушылар үшін ақпараттық-кітапханалық және ақпараттық-телекоммуникациялық сервистің қамтамасыз етілу деңгейін арттыру және қолжетімділігін жақсарту, электрондық кітапхана функцияларын кеңейту және білім алушылардың электрондық дерекқорлар арқылы толық мәтінді оқу материалдарына қол жеткізуін қамтамасыз ету;
- ақпараттық ашықтық.
Ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі
1. Білім беру сапасына кепілдік берудің ішкі жүйесі: жүйелілік, жан-жақтылық және бейімділік қағидаттарын ескере отырып қалыптастырылады.
Университет қызметі тек жоспарлау және басқару процестерін ғана емес, сонымен қатар бағалау, сапаны жақсарту және қамтамасыз ету процестерін де қамтиды. Жалпы жүйенің элементтері өзара байланысты, бірін-бірі толықтырады, процестердің ашықтығын қамтамасыз етеді. ЖОО қызметі бойынша іс-шараларды әзірлеуге, жүйелеуге, орындауға және жақсартуға басшылық қана емес, сондай-ақ профессорлық-оқытушылық құрам, білім алушылар мен қызметкерлер де қатысады.
Сапа кепілдігі жүйесі барлық деңгейлерді қамтиды және барлық мүдделі тараптардың (білім алушылар, ЖОО басшылығы, жұмыс берушілер, мемлекет, қоғам) талаптарына жауап береді.
Білім беру сапасына кепілдік берудің ішкі жүйесі түсінікті, іске асыруға ыңғайлы және қолжетімді болып қалыптастырылған және мүдделі тараптар, оның ішінде білім беру ұйымдарының қызметін реттейтін органдар ұсынатын жаңа талаптарға оңай бейімделеді.
2. ХБК ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі Ұйымдық құрылым, рәсімдер, процестер мен ресурстардың жиынтығы ретінде сапаны жалпы басқаруды жүзеге асыру үшін қажетті университеттің нормативтік құжаттарын әзірлеуді білдіреді, онда жұмыстың құжатталған ережелері, білім беру қызметтерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ететін сапаны басқарудың нысандары мен әдістері бар.
ХБК-да сапа менеджменті жүйесі сәтті жұмыс істейді, оның мақсаты университеттің барлық қызмет түрлерінің сапалық көрсеткіштерін арттыру болып табылады. Менеджмент жүйесін, яғни ресурстарды басқару жүйесін (адами, қаржылық, техникалық және т.б.) жетілдіру жоғары оқу орнының білім беру сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, қойылған академиялық және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.
ХБК-тің әлемдік ғылыми-білім беру кеңістігіне кіруіне ISO 9000 сериялы халықаралық стандарттар негізінде "білім беру қызметінің және мамандар даярлаудың сапа менеджменті жүйесін" енгізу және қолдау ықпал етеді. 2005 жылдың қараша айында халықаралық сертификаттау аудиті өткізілді, оның нәтижелері бойынша Moody International Certification (Ұлыбритания) компаниясының 2005 жылғы 22 желтоқсандағы № 40068 СМЖ сертификаты берілді.
3. Құрылымдық бөлімшелер бойынша басшылық құжаттардың функционалдығы, басқаруды қамтамасыз ету үшін олардың өкілеттіктері мен жауапкершілігі ішкі нормативтік құжаттамамен (ішкі тәртіп ережелері, регламенттер, ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар және т.б.) айқындалады.

Жалғасын мына жерден оқи аласыз.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және академиялық адалдық
ХБК-да оқу мен жұмыстың барынша қолайлы жағдайларын жасауға, бір-бірімен, білім алушылармен, басқа ЖОО-дағы әріптестермен қарым-қатынас жасау үшін қолайлы психологиялық ахуал жасауға, қоғамдастықтың корпоративтік мәдениетін нығайтуға, оқытушылар мен қызметкерлердің 23 беделін арттыруға бағытталған корпорация қызметкерлерінің Әдеп кодексі қабылданды. ХБК-тің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты университет қабырғасында сыбайлас жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайларды барынша азайту бойынша жан-жақты шараларды әзірлеуді және жүзеге асыруды көздейді.
Жұмысты ұйымдастыру үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес құрылды.
ХбК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралары мынадай міндеттерді шешу арқылы іске асырылады:
- қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік ахуалын қалыптастыру;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарларын жою;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өзара іс-қимылын нығайту;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі:
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг;
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарын жою;
- ғылыми кеңесте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды қарау.

ХБК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті университетте сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін сақтауға және нығайтуға бағытталған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру білім беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру – тұлғаның адамгершілік, зияткерлік, мәдени тұрғыдан дамуы және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудағы белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылатын, тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі. Ақпараттық және ұйымдастырушылық қызмет түсіндіру жұмыстарын және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шараларды жүргізу арқылы іске асырылады.
ХБК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүйелі түрде талдау жүргізеді (ішкі және сыртқы) - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу. Кері байланысты қолдау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар ретінде эдукология зертханасы пәнді оқуды аяқтағаннан кейін студенттерге үнемі сауалнама жүргізеді. Бұл студенттерге курстың мазмұнына, оқыту және бағалау әдістеріне өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік береді. ХБК-ның плагиат, алдау, алдау сияқты академиялық адалдықпен күресу әдістері ХБК ережелерінде, ережелерінде және ережелерінде көрсетілген. Білім алушыларды оқудан шығаруға және оқытушыларды жұмыстан шығаруға дейін тәртіптік жаза қолданылады. Студенттермен академиялық адалдық тақырыбында 24 профилактикалық әңгімелесу тұрақты негізде өткізіледі. Әрбір білім алушы, оқытушы және қызметкер Академиялық адалдық қағидаттарын ұстануы, парасаттылық, кәсібилік және этикалық мінез-құлық құндылықтарының жақтаушысы болуы, ЖОО-дағы білім беру қызметінің моральдық-адамгершілік аспектілерін түсінуі тиіс.

Жалғасын мына жерден оқи аласыз.